عناوین مقالات


 
شماره عنوان مقاله
 
دوره 4, شماره 2 و 3: تابستان و پاییز 1392 تحلیل پویای اثر مخارج نظامی بر رشد اقتصادی کشورهای نفتی و غیرنفتی خاورمیانه چکیده   PDF
محمد مولایی, ابوالقاسم گل‌خندان
 
دوره 3, شماره 3 و 4: پاییز و زمستان 1391 تخمين قدرت بازاري و مقياس توليد در صنعت نساجي ايران براساس رويکرد معادلات ساختاري چکیده   PDF
محمدنبي شهيکي‌تاش, اسمعيل قلي‌پور بلسي
 
دوره 2, شماره 1 و 2: بهار و تابستان 1390 تخمین تابع تقاضای خدمات تلفن ثابت با روش سیستم تقاضای تقریباً ایده آل خطی پویا چکیده   PDF
علی اصغر سالم, ندا بیات
 
دوره 3, شماره 1: بهار 1391 تخمین تقاضای بلندمدت انرژی در بخش صنایع و معادن به روش دو مرحله ای و شبیه سازی اثرات افزایش قیمت انرژیبر کنترل مصرف چکیده   PDF
محمدناصر شرافت جهرمی, رسام مشرفی
 
دوره 5, شماره 1و 2: بهار و تابستان 1393 تدوین یک الگوی اقتصادسنجی برای شبیه‌سازی تقاضای ورود کشتی به بندر شهید رجایی چکیده   PDF
رسام مشرفی, زهرا جباری
 
دوره 1, شماره 2: تابستان 1389 تراز پرداخت ها به عنوان يك پديدة پولي: تحليلي در چارچوب يك الگوياقتصادسنجي كلان ساختاري كوچك مقياس چکیده   PDF
محمد نوفرستی, زهرا نوروزی
 
دوره 5, شماره 1و 2: بهار و تابستان 1393 ترکیب مالیاتی و رشد اقتصادی در کشورهای درحال توسعه چکیده   PDF
نرگس اکبرپور روشن, مرضیه حاجی کرمی
 
دوره 2, شماره 1 و 2: بهار و تابستان 1390 تعیین رشد حجم پول بهینه در اجراي سیاست هدفمندي یارانه حاملهاي انرژي:رویکرد هدفگذاري تورمی انعطاف پذیر چکیده   PDF
حسن درگاهی, مجتبي قربان نژاد
 
دوره 7, شماره 1: بهار 1395 سنجش اندازه رقابت در بازار بانکی ایران: رویکرد هال- راجر چکیده   PDF
محمد نبی شهیکی تاش, یعقوب عبدی
 
دوره 7, شماره 2: تابستان 1395 سنجش تأثیر روابط اعتباری با مشتری بر هزینه‌های مبادله‌ای اعطای تسهیلات بانکی: الگوی شبکه عصبی چکیده   PDF
مهرداد نعمتی, عباس عرب‌مازار
 
دوره 1, شماره 4: زمستان 1389 شاخص فضاي کسب و کار و تأثیر آن بر سرمایه گذاري خصوصی در ایران چکیده   PDF
عباس عرب مازار, مریم احمدیان
 
دوره 5, شماره 3 و 4: پاییز و زمستان 1393 شبیه‌سازی تابع تقاضای بیمه عمر با استفاده از الگوریتم جستجوی گرانشی چکیده   PDF
علی طهمورث‌پور, مهدی بهنامه
 
دوره 1, شماره 4: زمستان 1389 مزیت سنجی اقتصاد ایران در صنعت و کشاوزري با استفاده از شاخص هاي مختلف چکیده   PDF
محمدحسین پورکاظمی, حسین صمصامی, ثوره افتخارزاده
 
دوره 3, شماره 2: تابستان 1391 مكان‌يابي بهينة جايگاه‌هاي سوخت‌گيري (مطالعة موردي مناطق 22 گانة شهر تهران) چکیده   PDF   PDF
علي‌اكبر عرب‌مازار
 
دوره 3, شماره 3 و 4: پاییز و زمستان 1391 نابرابري تورمي و اثرات آن بر توزيع سهم مخارج گروه‌هاي شغلي در ايران چکیده   PDF
پرویز داودي, سميرا قاسمي نسب
 
دوره 1, شماره 2: تابستان 1389 نابرابري تورمی در ایران به تفکیک استانی چکیده   PDF
سید محمدعلی کفایی, مریم مرادبیگی
 
دوره 7, شماره 4: زمستان 1395 نرخ ارز حقیقی و سازوکار منحنی J و S بین ایران و شرکای برتر تجاری چکیده   PDF
مهدی یزدانی, رحیم جنگی
 
دوره 5, شماره 1و 2: بهار و تابستان 1393 نقش انرژی در فرایند تولید بخش صنعت و معدن چکیده   PDF
رها سادات رمضانیان, دکتر محمد حسین مهدوی عادلی
 
دوره 4, شماره 4: زمستان 1392 نقش ساختار سنی جمعیت در تقاضای سرمایه‌گذاری خانوارها برای مستغلات چکیده   PDF   PDF   PDF
محمد نوفرستی, سمیرا صادقی گوغری
 
دوره 3, شماره 2: تابستان 1391 نگرشي بر نوآفريني و بازآرايي نظام حقوق مالكيت معنوي چکیده   PDF   PDF
محمدناصر شرافت, فاطمه سادات جعفريه
 
دوره 4, شماره 4: زمستان 1392 هدف‌گذاری تورم انعطاف پذیر در اقتصاد ایران با تاکید بر قیمت دارایی: رویکرد کنترل بهینه تصادفی چکیده   PDF
حسن درگاهی, عبدالعظیم آق‌اتابای
 
دوره 5, شماره 3 و 4: پاییز و زمستان 1393 هزینه نسبی پرورش کودک برای خانواده‌های ایرانی: تخمین‌های مقیاس معادل‌های بچه برای ایران چکیده   PDF
ابوالفضل رحیمی, حسن مولانا
 
دوره 3, شماره 3 و 4: پاییز و زمستان 1391 واکنش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به هزینة استفاده از سرمایه، نااطمینانی و نرخ استفاده از ظرفیت‌های تولیدی چکیده   PDF
محمد نوفرستی, زهرا نوروزی
 
دوره 5, شماره 1و 2: بهار و تابستان 1393 پول الکترونیک و اثر آن بر نقش بانک مرکزی در مدیریت سیاست پولی چکیده   Remote   PDF
علیرضا عرفانی, زهرا نوروزی
 
دوره 4, شماره 2 و 3: تابستان و پاییز 1392 پیش‌بینی رشد اقتصادی ایران به کمک الگوی داده‌های ترکیبی با تواتر متفاوت چکیده   PDF
محمد نوفرستی, محبوبه بیات
 
101 - 125 (128) << < 1 2 3 4 5 6 > >>