عناوین مقالات


 
شماره عنوان مقاله
 
دوره 5, شماره 1و 2: بهار و تابستان 1393 بررسی وجود همجمعی در تابع مصرف بخش خصوصی چکیده   PDF
محمد نوفرستی
 
دوره 4, شماره 1: بهار 1392 بهبود عملکرد دانش‌آموزان دختر از طریق ارائه بازخورد عملکرد نسبی چکیده   PDF
محمود فرخی کاشانی
 
دوره 2, شماره 1 و 2: بهار و تابستان 1390 بهره ی پولی (ربا) و بحران مالی چکیده   PDF
پرویز داودی, مهدی هادیان
 
دوره 4, شماره 2 و 3: تابستان و پاییز 1392 تأثیر افزایش قیمت کالاها بر رفاه اجتماعی خانوار چکیده   PDF
سید محمدعلی کفایی, آیدا مهدی‌زاده
 
دوره 1, شماره 4: زمستان 1389 تأثیر بی ثباتی نرخ واقعی ارز بر تولید ناخالص داخلی (مطالعۀ موردي ایران) چکیده   PDF
علیرضا کازرونی, مجید فشاري
 
دوره 1, شماره 3: پاییز 1389 تأثیر تسهیلات اعطایی بانک جهانی بر سرمایه گذاري بخش خصوصی در حوزة منا: درسهایی براي ایران چکیده   PDF
کریم آذربایجانی, سید کمیل طیبی, رامین اسلامی
 
دوره 3, شماره 1: بهار 1391 تأثیر تغییر تقاضای نهایی بر تولید فرآورده های انرژی: رویکرد ضرایب فزاینده کلان چکیده   PDF
رضا محسنی, سعیده اکبرزاده تبریک, محمد نوده فراهانی, اکرم چرم گر
 
دوره 2, شماره 1 و 2: بهار و تابستان 1390 تأثیر سرمایه ی کارآفرینی بر تولید و رشد بخش صنعت ایران چکیده   PDF
محمدعلی مرادی
 
دوره 1, شماره 3: پاییز 1389 تأثیر سرمایۀ انسانی بر صادرات کالاهاي صنعتی کارگاه هاي متوسط و بزرگ در ایران چکیده   PDF
محسن پورعبادالهان کویچ, پروانه امینی زاده
 
دوره 1, شماره 2: تابستان 1389 تأثیر سیاستهاي کلان اقتصادي بر توزیع درآمد در ایران چکیده   PDF
محمدناصر شرافت جهرمی, زریرنگین تاجی
 
دوره 7, شماره 2: تابستان 1395 تأثیر عوامل اجتماعی- فرهنگی بر رشد اقتصادی ایران: رویکرد داده‌های تابلویی و خوشه‌بندی چکیده   PDF
شهرام فتاحی, جمال فتح اللهی, الناز عسکری
 
دوره 1, شماره 4: زمستان 1389 تأثیر مهاجران افغانی بر نرخ بیکاري در اقتصاد ایران چکیده   PDF
سعید عیسی زاده, جهانبخش مهرانفر
 
دوره 7, شماره 3: پائیز 1395 تأثیر پیشرفت کیفی تولیدات بر رشد اقتصادی ایران در یک الگوی رشد درون‌زا: با تأکید بر ابداع در فرآیند تولید چکیده   PDF
رحیم دلالی اصفهانی, نعمت اله اکبری, حجت ایزد خواستی, یاسر بلاغی اینالو
 
دوره 7, شماره 4: زمستان 1395 تأثیر کنترل فساد و افزایش نقدینگی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب در حال توسعه چکیده   PDF
سيد جمال الدين محسنی زنوزی, صمد حکمتی فرید, سمیه طالب پور
 
دوره 4, شماره 4: زمستان 1392 تأثیر کیفیت قوانین بر نرخ تورم: مشاهداتی از کشورهای منتخب منطقه MENA چکیده   PDF   PDF
حسن حیدری, رقیه علی‌نژاد, رعنا اصغری
 
دوره 7, شماره 4: زمستان 1395 تأثیرتخصیص مجدد مخارج عمومی دولت بر رشد اقتصادی بلندمدت ایران چکیده   PDF
سعید کریمی پتانلار, احمد جعفری صمیمی, مجتبی احسانی
 
دوره 5, شماره 3 و 4: پاییز و زمستان 1393 تأمین مالی کارایی انرژی: مورد اقتصاد ایران چکیده   PDF
حسن درگاهی, کاظم بیابانی خامنه بیابانی خامنه
 
دوره 7, شماره 3: پائیز 1395 تاثیر آستانه‌ای و غیرخطی متغیرهای اسمی و حقیقی بر تورم: رویکرد خودرگرسیونی آستانه‌ای چکیده   PDF
محسن مهرآرا, محسن بهزادی صوفیانی
 
دوره 5, شماره 3 و 4: پاییز و زمستان 1393 تاثیر سطح توسعه یافتگی بر نسبت مواجهه‌ی خانوارهای شهری با هزینه زیاد سلامت در ایران 1390-1384 چکیده   PDF
یگانه موسوی‌ جهرمی موسوی‌ جهرمی, محسن حسنی, سمیه مازوساز مازوساز
 
دوره 4, شماره 1: بهار 1392 تبیین عوامل اثرگذار بر انتخاب نظام ارزی در ایران و سایر کشورهای عضو اپک چکیده   PDF
محمد ناصر شرافت جهرمی, سیاوش گلزاریان پور
 
دوره 1, شماره 2: تابستان 1389 تجزیۀ تغییرات فقر به دو عامل رشد و باز توزیع طی برنام ههاي دوم و سوم توسعۀ اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی ایران چکیده   PDF
وحید محمودي, زریر نگین تاجی, فرزاد احمدي
 
دوره 7, شماره 4: زمستان 1395 تحلیل رابطه بین دولت، بانک مرکزی و سفته بازان در ایران: رهیافت نظریه بازی‌ها با رویکرد تعادل نش چکیده   PDF
نسرین منصوری, یگانه موسوی جهرمی, اصغر ابوالحسنی, بیتا شایگان
 
دوره 5, شماره 1و 2: بهار و تابستان 1393 تحلیل عوامل اجتماعی-اقتصادی موثر بر اشتغال زنان در ایران چکیده   PDF
عباس عرب مازار, محمد صادق علی پور, یاسر زارع نیاکوکی
 
دوره 1, شماره 2: تابستان 1389 تحلیل عوامل مؤثر بر اشتغال زنان: مطالعۀ موردي کارگا ههاي صنعتی ایران چکیده   PDF
علیرضا امینی, فهیمه غنی زاده
 
دوره 4, شماره 4: زمستان 1392 تحلیل نظری تأثیر نوآوری‌های مالی بر نوسان اهرم مالی و بروز بحران مالی چکیده   PDF
محمد واعظ برزانی, بهنام ابراهیمی, رحیم دلالی اصفهانی, مجید فخار
 
76 - 100 (128) << < 1 2 3 4 5 6 > >>