عناوین مقالات


 
شماره عنوان مقاله
 
دوره 2, شماره 1 و 2: بهار و تابستان 1390 برآورد تولید بهینه ی نفت خام ایران و سرمایه گذاری مورد نیاز سالیانه برای افق بیست ساله چکیده   PDF
محمدناصر شرافت, حسین صمصامی, اباذر کریمی راهجردی
 
دوره 1, شماره 3: پاییز 1389 برآورد خسارت هاي مالی و جانی یک زلزلۀ نسبتاً شدید در تهران و تأثیر آن بر سطح تولید و رشد اقتصادي چکیده   PDF
محمد نوفرستی, رادینه موسوی
 
دوره 7, شماره 4: زمستان 1395 برآورد شاخص ترکیبی آسیب پذیری و تاب آوری اقتصاد ایران چکیده   PDF
اسمعیل ابونوری, حسن لاجوردی
 
دوره 4, شماره 4: زمستان 1392 برآورد ميزان تمایل به پرداخت مصرف کنندگان براي محصول ارگانيك مرغ سبز به روش دو مرحله‌اي هكمن چکیده   PDF
محمد کاوسی کلاشمی, مرتضی تهامی پور زرندی, مرتضی حیدری شلمانی
 
دوره 1, شماره 4: زمستان 1389 برآورد نرخ آستانه اي تورم و رابطۀ آن با رشد اقتصادي در منتخبی از کشورهاي عضو اوپک چکیده   PDF
سید عزیز آرمن, معصوم میرابی زاده
 
دوره 3, شماره 3 و 4: پاییز و زمستان 1391 برآورد هزينه‌هاي رفاهي انحصار در صنعت خودروي ايران چکیده   PDF
تيمور محمدي, حمید ناظمان, علی اصغر سالم
 
دوره 7, شماره 3: پائیز 1395 برآورد و مقایسه کارایی انرژی در بخش‌های اقتصادی ایران چکیده   PDF
سید محمدعلی کفایی, پریا نژاد آقایان وش
 
دوره 2, شماره 3 و 4: پاییز و زمستان 1390 برآورد و پیش بینی تابع احتمال خرید اتومبیل نو چکیده   PDF
علی اکبر خسروی نژاد
 
دوره 7, شماره 3: پائیز 1395 برآورد کشش شناوری مالیاتی به روش همجمعی چکیده   PDF
مجید مداح, زهرا نوروزی
 
دوره 7, شماره 2: تابستان 1395 برآورد کشش‌های جانشینی نهاده انرژی در تابع تولید کلان اقتصاد ایران به روش CES دو مرحله‌ای چکیده   PDF
اباذر کریمی راهجردی, محمد نوفرستی
 
دوره 3, شماره 2: تابستان 1391 بررسي تأثير رشد صادارت غيرنفتي بر رشد توليد ناخالص داخلي غيرنفتي ايران چکیده   PDF   PDF
فرهاد دژپسند, الهام السادات حسيني, سياوش گلزاريان‌پور
 
دوره 3, شماره 3 و 4: پاییز و زمستان 1391 بررسي عوامل اقتصادي تأثير‌گذار بر حقوق مالکيت فکري: مقايسة کشورهاي منتخب در حال توسعه و توسعه يافته چکیده   PDF
ریحانه خانی, زهرا نصراللهي
 
دوره 1, شماره 2: تابستان 1389 بررسي منابع نوسانات نرخ ارز واقعي و تورم در اقتصاد ايران چکیده   PDF
عباس عرب مازار, حسن گلمرادي
 
دوره 5, شماره 3 و 4: پاییز و زمستان 1393 بررسی آثار نامتقارن قیمت گاز طبیعی بر مصرف آن در بخش خانگی چکیده   PDF
ویدا ورهرامی, رسام مشرفی, جابر لایق
 
دوره 3, شماره 3 و 4: پاییز و زمستان 1391 بررسی اثر افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و توزیع نقدی یارانه بر توزيع درآمد در اقتصاد ايران چکیده   PDF
حسین صمصامی, فروغ اسماعيلي صدرآبادي
 
دوره 2, شماره 3 و 4: پاییز و زمستان 1390 بررسی اثر افزایش قیمت برق بر فرایند تولید زیر بخش های 23 گانه ی صنعت رویکرد پانل سیستمی چکیده   PDF
محمد نوفرستی, زهره سلیمیان
 
دوره 1, شماره 4: زمستان 1389 بررسی اثر تغییر نرخ سود سپرده هاي بانکی بر متغیرهاي کلان اقتصادي به روش پویاي سیستمی چکیده   PDF
سید محمدعلی کفایی, الهام خیراندیش
 
دوره 1, شماره 1: بهار 1389 بررسی اثر تکانه های ساختاری بر نوسانات متغیرهای کلان اقتصاد ایران چکیده   PDF
عباس عرب مازار, حسن گلمرادی
 
دوره 1, شماره 3: پاییز 1389 بررسی اثر ثروت نفتی (ارزش ذخایر اثبات شده) بر سرمایه گذاری بخش خصوصی (مطالعه ی موردی ایران) چکیده   PDF
محمد ناصر شرافت, سید علی حسن اسلامی نژاد
 
دوره 1, شماره 4: زمستان 1389 بررسی اثر حاکمیت مالی بر رفاه اجتماعی ایران در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) چکیده   PDF
سید هادی موسوی نیک, مجید صباغ کرمانی, کاظم ضیاوری, سید ابراهیم حسینی نسب
 
دوره 1, شماره 1: بهار 1389 بررسی اثر حذف یارانه ی کالاهای اساسی بر متغیرهای عمده ی اقتصاد کلان در چارچوب یک الگوی اقتصاد سنجی کلان ساختاری چکیده   PDF
محمد نوفرستی, مهدی جلولی
 
دوره 4, شماره 1: بهار 1392 بررسی اثر صادرات بر کارآیی فنی صنایع مواد غذایی و آشامیدنی ایران چکیده   PDF
علیرضا کازرونی, حسن عبدی, خلیل جهانگیری
 
دوره 2, شماره 1 و 2: بهار و تابستان 1390 بررسی اثرات افزایش قیمت کالاهای اساسی بر رفاه خانوارهای شهری کشور چکیده   PDF
محمدعلی متفکر آزاد, پرویز محمدزاده, سید کمال صادقی, صمد حکمتی فرید
 
دوره 1, شماره 3: پاییز 1389 بررسی اثرات صادرات غیر نفتی بر کاهش شکاف درآمدي در اقتصاد ایران چکیده   PDF
محمدقلی یوسفی, اصغر مبارك, نویده محمدلو
 
دوره 7, شماره 1: بهار 1395 بررسی اثرات مخارج بهداشت و درمان دولت بر توسعه انسانی در ایران چکیده   PDF
آزاد خانزادی, شهرام فتاحی, سارا مرادی
 
26 - 50 (128) << < 1 2 3 4 5 6 > >>