اسامی نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

ن

نعمتی, مهرداد, استادیار گروه مدیریت دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ایلام
نوده فراهانی, محمد, کارشناس ارشد اقتصادی دانشگاه علامه طباطبائی (جمهوری اسلامی ایران)
نوروزی, زهرا, کارشناس ارشد علوم اقتصادی دانشگاه شهید بهشتی (جمهوری اسلامی ایران)
نوروزی, زهرا, دانشجوی دکتری گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری دانشگاه سمنان
نوروزی, زهرا, دانشجوی دکترای دانشگاه سمنان، دانشکده مدیریت و علوم اداری (جمهوری اسلامی ایران)
نوری, مهدی, دانشجوی دکتری دانشگاه تهران (جمهوری اسلامی ایران)
نوفرستی, ابوالفضل, دانشجوی دکتری اقتصاد پردیس بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد (جمهوری اسلامی ایران)
نوفرستی, محمد, دانشیار دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی (نویسنده مسئول)
نوفرستی, محمد, عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی (جمهوری اسلامی ایران)
نوفرستی, محمد, دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی (جمهوری اسلامی ایران)
نوفرستی, محمد, عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی (جمهوری اسلامی ایران)
نوفرستی, محمد, دانشیار دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی (نویسنده مسئول) (جمهوری اسلامی ایران)
نوفرستی, محمد, عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی (جمهوری اسلامی ایران)
نوفرستی, محمد, دانشیار گروه اقتصاد دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
نوفرستی, محمد, دانشیار گروه اقتصاد دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی، (جمهوری اسلامی ایران)
نوفرستی, محمد, دانشیار اقتصاد دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
نوفرستی, محمد, عضو هیأت علمی دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی (جمهوری اسلامی ایران)
نژاد آقایان وش, پریا, کارشناس ارشد اقتصاد انرژی دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
نگین تاجی, زریر, عضو هیأت علمی دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی (جمهوری اسلامی ایران)

ه

هادیان, مهدي, دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی (جمهوری اسلامی ایران)
هادیان, مهدی, دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی (جمهوری اسلامی ایران)
هادیان, مهدی, دانشجوی دکتری گروه اقتصاد دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
هشترخانی, سینا, کارشناس ارشد اقتصاد (جمهوری اسلامی ایران)

و

واعظ برزانی, محمد, دانشیار دانشکده علوم اداری و اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشگاه اصفهان. (نویسنده مسئول)
ورهرامی, ویدا, استادیار دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی، (نویسنده مسئول) (جمهوری اسلامی ایران)

226 - 250 (287)    << < 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>