اسامی نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

د

داودي, پرويز, عضو هيئت علمي دانشكدة علوم اقتصادي و سياسي دانشگاه شهيد بهشتي (Iran, Islamic Republic of)
داودي, پرویز, عضو هیأت علمی دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
داودي, پرویز, عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
داودی, پرویز, عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
داودی, پرویز, عضو هیأت علمی دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
درویشی, باقر, عضو هیأت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان (Iran, Islamic Republic of)
درگاهی, حسن, دانشیار دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی (نویسنده مسئول (Iran, Islamic Republic of)
درگاهی, حسن, دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
درگاهی, حسن, دانشیار گروه اقتصاد دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
درگاهی, حسن, دانشیار گروه اقتصاد دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
درگاهی, حسن, عضو هیأت علمی دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
دلالی اصفهانی, رحیم, دانشیار دانشکده علوم اداری و اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشگاه اصفهان
دلالی اصفهانی, رحیم, استاد گروه اقتصاد دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان
دژپسند, فرهاد, عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
دژپسند, فرهاد, عضو هیأت علمی دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
دژپسند, فرهاد, استادیار گروه اقتصاد دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
دژپسند, فرهاد, عضو هيئت علمي دانشکده علوم اقتصادي و سياسي دانشگاه شهيد بهشتي (Iran, Islamic Republic of)
دژپسند, فرهاد, عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)

1 - 18 (18)