اسامی نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

د

داودي, پرويز, عضو هيئت علمي دانشكدة علوم اقتصادي و سياسي دانشگاه شهيد بهشتي (جمهوری اسلامی ایران)
داودي, پرویز, عضو هیأت علمی دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی (جمهوری اسلامی ایران)
داودي, پرویز, عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی (جمهوری اسلامی ایران)
داودی, پرویز, عضو هیأت علمی دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی (جمهوری اسلامی ایران)
داودی, پرویز, عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی (جمهوری اسلامی ایران)
درویشی, باقر, عضو هیأت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان (جمهوری اسلامی ایران)
درگاهی, حسن, دانشیار گروه اقتصاد دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی (جمهوری اسلامی ایران)
درگاهی, حسن, دانشیار گروه اقتصاد دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
درگاهی, حسن, عضو هیأت علمی دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی (جمهوری اسلامی ایران)
درگاهی, حسن, دانشیار دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی (نویسنده مسئول (جمهوری اسلامی ایران)
درگاهی, حسن, دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی (جمهوری اسلامی ایران)
دلالی اصفهانی, رحیم, استاد گروه اقتصاد دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان
دلالی اصفهانی, رحیم, دانشیار دانشکده علوم اداری و اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشگاه اصفهان
دژپسند, فرهاد, استادیار گروه اقتصاد دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
دژپسند, فرهاد, عضو هيئت علمي دانشکده علوم اقتصادي و سياسي دانشگاه شهيد بهشتي (جمهوری اسلامی ایران)
دژپسند, فرهاد, عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی (جمهوری اسلامی ایران)
دژپسند, فرهاد, عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی (جمهوری اسلامی ایران)
دژپسند, فرهاد, عضو هیأت علمی دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی (جمهوری اسلامی ایران)

1 - 18 (18)