جزئیات نویسندگان

آذربایجانی, کریم, عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان, Iran, Islamic Republic of