جزئیات نویسندگان

آذربایجانی, کریم, دانشیار دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه اصفهان, Iran, Islamic Republic of