جزئیات نویسندگان

آذربایجانی, کریم, دانشیار دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه اصفهان, جمهوری اسلامی ایران