جزئیات نویسندگان

احمدیان, مریم, کارشناس ارشد اقتصاد, جمهوری اسلامی ایران