جزئیات نویسندگان

آقایی, مجید, دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس, جمهوری اسلامی ایران

  • دوره 3, شماره 1: بهار 1391 - علمی - پژوهشی
    بررسی رابطه ی بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی در استان های ایران با استفاده از مدل هم انباشتگی و تصحیح خطای پانل چندمتغیره
    چکیده  PDF