جزئیات نویسندگان

احمدي, فرزاد, کارشناس ارشد اقتصاد, جمهوری اسلامی ایران