جزئیات نویسندگان

اميني, عليرضا, عضو هيئت علمي دانشكدة اقتصاد و حسابداري دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي., جمهوری اسلامی ایران