جزئیات نویسندگان

آق‌اتابای, عبدالعظیم, کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی, جمهوری اسلامی ایران