جزئیات نویسندگان

احمدی شادمهری, دکتر محمد طاهر احمدی شادمهری, دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد, Iran, Islamic Republic of