جزئیات نویسندگان

افتخارزاده, ثوره, کارشناس ارشد برنامه ریزی سیستم های اقتصادی, جمهوری اسلامی ایران