برآورد تابع تقاضاي مسكن با استفاده از مدل قيمت هدانيك (سال‌هاي 1388-1378) مطالعة موردي شهر كرمان

مراد راهداري, ندا ليليان

چکیده


چكيده

روش ما در اين پژوهش، استفاده از الگوي قيمت­گذاري هدانيك است. براي برآورد الگوها از روش پنل استفاده كرده­ايم. بدين صورت كه مناطق چهارگانۀ شهر كرمان را به عنوان مقاطع در نظر گرفته­ايم و اين مناطق را در دوره زماني 1388-1378 مشاهده كرديم. نتايج نشان مي­دهد كه ويژگي­هاي فيزيكي بيشتر از ويژگي­هاي مكاني و محيطي قيمت واحد مسكوني را تحت تأثير قرار مي­دهند. همچنين در بررسي تابع تقاضاي مسكن، كشش­هاي درآمدي تقاضاي مساحت زيربنا و دستگاه حرارت مركزي، مثبت و كشش درآمدي فاصله از مركز شهر منفي به دست آمد. از آنجايي كه كشش­هاي قيمتي از يك بيشتر  هستند، بنابراين اين كالاها باكشش هستند.

واژگان کلیدی


تابع تقاضا، مدل قيمت هدانيك، مسكن، كشش، داده‌هاي تركيبي (پنل)

تمام متن:

PDF

منابع و مآخذ مقاله


منابع

شريفي، محمدرضا (1376)، تخمين تابع تقاضاي مسكن: مطالعة موردي شهر خميني شهر با استفاده از مدل قيمت هدانيك، پايان نامة كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان.

عابدين دركوش، سعيد (1385)، درآمدي به اقتصاد شهري، تهران، مركز نشر دانشگاهي.

قلي‌زاده، علي اكبر و احسان شكريان (1389)، "مقايسة مدل قيمت هدانيك سنتي و مدل هدانيك ريد در برآورد تابع هدانيك قيمت مسكن (مطالعه مناطق شهري استان همدان)"، فصلنامة اقتصاد مقداري، سال 1390، صفحه 47-35.

مركز آمار ايران، سالنامه آماري استان كرمان، سال‌هاي مختلف، معاونت آمار و اطلاعات، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان كرمان.

مركز آمار ايران، سرشماري نفوس و مسكن استان كرمان سال 1385.

مركز آمار ايران، نتايج آمارگيري از هزينه و درآمد خانوار استان كرمان، سال‌هاي مختلف.

Im, K., H. Pesaran, and K. Shin (2003), ″Testing for Unit Roots in Heterogeneous Panels″, Journal of Econometrics, 115, 53-74.

Lodhi A. and Hafiz Pasha (1991),″Housing Demand in Developing Countries: A Case Study of Karachi in Pakistan″, Journal of Urban Studies, 28, 623-634.

Rosen, S.; (1974), ″Hedonic Prices and Implicit Markets: Product differentiation in Pure Competition″ Journal of Political Economy, 82, 34-55.

Tiwari, P. and Parikh, J. (1998), ″Affordability, Housing Demand and Housing Policy in Urban India″, Journal of Urban Studies, 35, 11, 2111-2129.

Van Butsic, Ellen Hanak, Robert G. Valletta, (2009), ″Climate Change and Housing Prices:Hedonic Estimates for Ski Resorts in Western North America″, Federal Reserve Bank Of San Frnaicsco Working Paper Series.


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.