ارزیابی ویژگی‌های صنایع بر شدت انرژي صنايع توليدي در ايران

محمود محمودزاده, سمیه صادقی, ثریا صادقی

چکیده


هدف اين مقاله، شناسايي مهم‌ترين عوامل مؤثر بر شدت انرژي در صنايع توليدي ايران با تأكيد بر ويژگي‌هاي صنايع طي دوره زماني 86-1374 با استفاده از روش پانل پويا (GMM) است. نتايج نشان مي‌دهد هر یک از شاخص‌هاي شدت سرمايه‌بري، شدت کاربری، شدت تعميرات‌بري، شدت صادرات بری، شدت سرمایه‌گذاری فاوا اثر مثبت و معنادار بر شدت انرژي دارند. شدت واردات تکنولوژی نیز اثر مثبت بر شدت انرژی دارد که به لحاظ آماری معنادار نمی باشد. همچنین آیتم‌های خطی و غیر خطی اندازة صنعت، اثر منفی و معنادار بر شدت انرژی دارند. به عبارت دیگر، رابطة یکنواخت کاهشی بین اندازة صنعت و شدت انرژی برقرار است. علاوه بر آن، قیمت انرژی اثر منفی و معنادار بر شدت انرژی دارد.

واژگان کلیدی


: شدت انرژي، قيمت انرژي، ويژگي‌هاي صنايع، الگوي GMM

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.