اندازه گیري همزمان نایرو و هستۀ تورم در اقتصاد ایران

حسن گلمرادي, عباس عرب مازار, فرهاد دژپسند

چکیده


کاهش نرخ بیکاري و دستیابی به تورم غیر فزاینده از جمله اهداف مهم و کلیدي سیاستگذاران اقتصادي است. بنابراین اندازه گیري نرخ بیکاري همراه با تورم غیر فزاینده (نایرو) و هستۀ تورم از اهمیت خاص برخوردار است. در این مقاله نرخ بیکاري همراه با تورم غیر فزاینده (نا یرو) و هست ۀ تورم به صورت همزمان و در چارچوب یک نگرش ساختاري براي اقتصاد ایران اندازه گیري می شود . در این رابطه، نایرو به عنوان جزئی از نرخ بیکاري واقعی که در بلند مدت با تورم ناهمبسته است، و هستۀ تورم نیز بخشی از تورم واقع ی که اثر می ان مدت و بلندمدتی بر تولید و اشتغال ندارد، تعریف شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که مبادلۀ تورم و بیکاري در چارچوب منحنی فیلیپس کوتاه مدت و بلندمدت مرسوم با توجه به داده هاي آماري کشور مورد تأیید قرار نمی گیرد. نرخ بیکاري نایرو و هستۀ تورم بر خلاف تصور اولیه مفهوم ثابت زمان ی نداشته بلکه در طول زمان متغیر هستند. نایرو و هستۀ تورم برآورد شده در این مقاله، تفاوت بسیار اساسی و چشمگیر با نرخ بیکار ي و نرخ تورم واقعی ندارد که گویاي ماهیت ساختاري و بلندمدت بودن پدیده بیکاري و تورم در اقتصاد ایران است. طبقه بندي E24, E25, E31 :JEL

واژگان کلیدی


نایرو ،( NAIRU) ، هستۀ تورم، خودرگرسیون برداري ساختاري، بیکاري، تورم، منحنی فیلیپس

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.