ارزیابی رابطه بلندمدت یارانه مواد غذایی و کالری دریافتی خانوارهای مناطق شهری در ایران: 1363- 1387

فرهاد خداداد کاشی, سینا هشترخانی

چکیده


هدف این مقاله بررسی تأثیر تغییرات درآمد سرانه، قیمت مواد غذایی و یارانه ی غذایی بر کالری دریافتی افراد در مناطق شهری ایران طی سال های 1363 تا 1387 است و به این منظور از تکنیک های اقتصاد سنجی و مدل خودرگرسیون برداری (VAR) و رهیافت هم انباشتگی استفاده شده است. طبق یافته های این پژوهش، رابطه ی بلندمدت بین متغیرهای مدل وجود دارد و شوک هایی که موجب کاهش درآمد خانوارهای شهری و کاهش یا حذف یارانه ی غذایی شوند، آثار منفی شدیدی بر میزان کالری دریافتی خانوارها خواهد داشت. طبقه بندی JEL: I19

واژگان کلیدی


امنیت غذایی، کالری دریافتی، خود رگرسیون برداری، یارانه ی غذایی، VAR، هم انباشتگی، توابع عکس العمل آنی، تحلیل واریانس، مدل تصحیح خطای برداری

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.