آزمون وجود محدودیت نقدینگی بودجۀ خانوار در اقتصاد ایران

سید محمد علی کفایی, جواد عرب یارمحمدي

چکیده


یکی از فرض هاي اساسی در نظریه هاي مختلف مصرف، در بارة امکان نقدشوندگی درآمدهاي آتی براي پوشش دادن کسري بودجۀ زمان جاري خانواده هاست. اما شواهد تجربی دنیاي واقعی، این فرض را مشکوك و نتایج نظریه ها را مخدوش می سازد. این مقاله سعی می کند تا اعتبار این فرض را در ایران بررسی و سهم خانوارهاي مواجه با این محدودیت را برآورد نماید. نتایج حاکی از وجود محدودیت نقدینگی در ایران است. سهم خانوارهاي مواجهه، با محدودیت نقدینگی نیز 16 % به دست می آید که از سهم مشابه در کشورهاي پیشرفته همانند انگلیس کمتر است. طبقه بندي E2, E21, C01 :JEL

واژگان کلیدی


مصرف، محدودیت نقدینگی، درآمد دائمی، همجمعی، تصحیح خطا

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.