ارائۀ یک الگوي بهینه براي نگهداري ذخایر ارزي کشور در بانک مرکزي با استفاده از منطق فازي

محمد حسین پور کاظمی, محمد ناصر شرافت, فرشید غلامی

چکیده


ورود یورو به سیستم پولی بین المللی به عنوان یک رقیب جدي براي دلار و کاهش مستمر ارزش دلار در برابر یورو و سایر ارزها در چند سال اخیر، خساراتی را براي کشورهایی که داراي ذخایر عمدتاً دلاري بوده اند، در برداشته است. لذا پیش بینی اینکه نوسانات ارزهاي خارجی به کدام سو متمایل اند و تعیین سبد ارزي بهینه، حائز اهمیت است. در این مقاله، با استفاده از روش فازي آریما، نرخ برابري ریال ایران در برابر پنج ارز عمده یعنی دلار آمریکا، یورو، پوند انگلیس، ین ژاپن و فرانک سوئیس پیش بینی شده و با استفاده از رهیافت میانگین واریانس، ترکیب بهینه براي نگهداري ذخایر ارزي کشور در بانک مرکزي با داده هاي ماهانۀ 1381 لغایت 1385 به دست آمده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که خطاي پیش بینی روش فازي آریما کمتر از خطاي پیش بینی روش آریماست و بنا به رهیافت میانگین واریانس، سهم دلار در ترکیب ذخایر ارزي کاهش، سهم یورو کمتر و سهم پوند بیشتر افزایش می یابد.
طبقه بندي C22, F31, F37, G11 :JEL

واژگان کلیدی


سبد ارزي، پیش بینی، رگرسیون فازي، آریما، فازي آریما، رهیافت میانگین واریانس

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.