اثر تسهیلات اعطایی و نرخ سود بانکی بر سرمای هگذاري خصوصی در ایران

حسین صمصامی, محمد فرید خادم غوثی

چکیده


در این بررسی اثر دو متغیر اعتبارات بانکی و نرخ سود تسهیلات بانکی بر سرمایه گذاري خصوصی در بخش هاي مختلف اقتصادي نظیر کشاورزي، صنایع و معادن و ساختمان بررسی شده است. براي انجام این مطالعه، از مدل شتاب انعطاف پذیر و الگوي خودرگرسیونی با وقفه هاي گسترده (ARDL) و اطلاعات سري زمانی دورة1386- 1352 استفاده شده است. یافته ها حاکی از آن است که تسهیلات بانکی بر سرمایه گذاري بخش خصوصی داراي اثر مثبت و معنی دار و نرخ سود واقعی تسهیلات بانکی داراي اثر منفی و معنی داري است. همچنین، نتایج حاصل از بررسی دو متغیر مذکور بر زیر بخش هاي سرمایه گذاري نشان می دهد که سرمایه گذاري خصوصی در بخش صنایع و معادن بیشترین حساسیت را نسبت به تسهیلات اعطایی بانک ها داراست که گویاي اتکاي بیشتر این بخش به اعتبارات بانکی نسبت به سایر بخش هاست . به همین ترتیب، سرمایه گذاري خصوصی در بخش کشاورزي بیشترین حساسیت را نسبت به نرخ سود تسهیلات بانکی دارد. C13, C22, E22, E43, G21 :JEL طبقه بندي

واژگان کلیدی


سرمایه گذاري خصوصی، اعتبارات اعطایی بانک ها، نرخ سود تسهیلاتبانکی، مدل شتاب انعطاف پذیر ، الگوي خودرگرسیونی با وقفه هاي گسترده (ARDL)

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.