بحران های اقتصادی و راه حل اقتصاد اسلامی

پرویز داودی, محمود عیسوی

چکیده


نظام اقتصاد سرمایه داری به گواه تاریخ، همیشه درگیر بحران بوده است. بررسی بحران هایی همچون بحران 1929 آمریکا و بحران 2008 این کشور گویای آن است که این نظام ذاتاً بحران زاست. افرادی همچون کینز در تحلیل خود ریشه ی اصلی این مسأله را ماهیت این نظام می دانند که مبتنی بر وجود بازار پول و پذیرش بهره در آن بازار است. اما راه حلی که امثال کینز ارائه می دهند معمولاً کوتاه مدت است و از طریق تجویز دخالت دولت در مکانیزم بازار در صدد رفع مشکل هستند. این چنین راه حل هایی گرچه درمان موقت بوده اند، اما نتوانسته اند مشکل بحران های اقتصادی را به طور ریشه ای حل کنند. اسلام از اساس با تحریم ربا، ریشه ی این گونه بحران های اقتصادی را خشکانده است، لذا به نظر می آید که نظام مالی و اقتصادی اسلام از این بُعد نسبت به نظام سرمایه داری از کارایی بیشتری برخوردار است و بر آن برتری دارد. طبقه بندی JEL: N20، O43، G28، G24، G15، G14، E43

واژگان کلیدی


کارایی اقتصادی، بحران، نظام اقتصادی، نظام مالی، بازارهای مالی، بهره و ربا.

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.