ارزیابی اثر افزایش سطح قیمت‌ها بر تغییرات رفاهی خانوارهای شهری: رویکرد تغییرات جبرانی و تابع ترجیحات

غلامرضا زمانیان, الهام شیوایی

چکیده


در اقتصاد ایران دولت هر ساله میلیاردها ریال صرف یارانه کالا‌های اساسی به منظور حفظ یا افزایش رفاه مصرف‌کنندگان می‌نماید. در مقابل افزایش نرخ تورم، ر فاه را کاهش می‌دهد. در این صورت دولت  نیازمند معیاری برای سنجش شدت تأثیرپذیری مصرف‌کنندگان از تورم است. هدف این مقاله استخراج و محاسبه شاخص رفاهی تغییرات جبرانی مبتنی بر تابع مخارج AIDS و ارزیابی اثر رفاهی منفی ناشی از افزایش نرخ تورم بر رفاه مصرف‌كنندگان است. از این‌رو در این مقاله با برآورد سیستم معادلات تقاضای  AIDSبه روش رگرسیون‌های به ظاهر غیرمرتبط تکراری در دوره 1392-1354، هزینه رفاهی ناشی از افزایش قیمت‌ها در اقتصاد ایران محاسبه شده است. نتایج نشان می‌دهد که بر اساس معیار تغییرات جبرانی در طی دوره 1392- 1354، برای جبران آثار رفاهی تورم یک خانوار با بعد 5/4 نفر، ‌باید سالیانه بطور متوسط 13 درصد مخارج کل به خانوارها پرداخت می‌گردید تا در سطح مطلوبیت اولیه باقی می‌ماندند. محاسبه ضریب همبستگی معیار تغییرات جبرانی با نرخ تورم سالیانه گروه‌های مختلف کالایی نشان می‌دهد که گروه‌های کالایی مسکن، خوراک و بهداشت و درمان به ترتیب با ضرایب همبستگی 96، 61 و67 درصد، بیشترین اثر رفاهی منفی را بر مصرف‌کنندگان شهری داشته‌اند.

واژگان کلیدی


تغییرات رفاهی، تغییرات جبرانی، تابع مخارج، تابع ترجیحات PIGLOG، خانوارهای شهری

تمام متن:

PDF

منابع و مآخذ مقاله


- Abouleinein, S., El-Laithy, H., & Kheir-El-Din, H. (2009). The Impact of Phasing out Subsidies Petroleum Energy Products in Egypt. The Egyptian Centre for Economic Studies.

- Akbay, C., Boz, I., Chern., & W.S.(2007). Household Food Consumption in Turkey. European Review of Agriculture Economics, 34, 209-231.

- Azzam, A., & Belaid, R. (2012). A Welfare Measure of Consumer Vulnerability to Rising Prices of Food Imports in the UAE. Food Policy, 37(5)0, 554-560.

- Bhattacharya, D. (2015). Nonparametric Welfare Analysis for Discrete Choice. Econometrica, 83(2), 617–649.

- Chalfant, A. (1987). A Globally Flexible, Almost Ideal Demand System. Journal of Business & Economic Statistics, 5(2), 233-242.

- Davoudi, P., Salem, AA. (2006), The Effect of Changes in Gasoline Prices on Household Welfare in The Various Income Deciles. Economic Journal, 6(4), 15-45, (In Persian).

- Deaton, A., & Muellbauer, J. (1980). An Almost Ideal Demand System. The American Economic Review, 70(3), 312-326.

- Ferreira, F.H.G., Fruttero, A., Leite, P.G., & Lucchetti, L.R. (2013). Rising Food Prices and Household Welfare: Evidence from Brazil, Journal of Agricultural Economics, 64(1), 151–176.

- Jacobsen, H. (2009). Energy Intensities and The Impact of High Energy Prices on Producing and Consuming Sectors in Malaysia Environment. Development and Sustainability, 11(1), 137-160.

- Jafari, A., and Hossein, M.R. (2011), Estimated Assessment of The Trend Iranian Economic Welfare with Using Composite Index CIEWB. Journal of Iranian economic, 42, 101-126, (In Persian).

- Kane, G.Q., Gwlady, L.M.T., Jean, J.A., Isabelle, P.L., & Fondo, S. (2015). The Impact of Food Price Volatility on Consumer Welfare in Cameroon. WIDER Working Paper 2015/013.

- Khalili Araghi, M., & Barkhordari, S. (2012). An Evaluation of The Welfare Effects of Reducing Energy Subsides in Iran. Energy Policy, 47(1), 398–404.

- Khosravinezhad, A.A. (2009), Measure the Welfare Effects of Subsidy Removal on Basic Goods in Urban Households Iran. Journal of Commerce, 13(50), 1-31, (In Persian).

- Khosravinezhad, A.A., Khodadad,Kashi, F., & Sohbati, Z. (2013), Evaluation of High Food Prices on The Welfare of Urban Households Iran. Journal of Economic Strategy, 4(1), 73-93, (In Persian).

- Lin, B., & Jiang, Z. (2010). Designation and Influence of Household Increasing Block Electricity Tariffs in China. Energy Policy, 42(1), 164–173.

- Manser, M. (1976). Elasticities of Demand for Food: An Analysis Using No Additive Utility Function Allowing for Habit Formation. Southern Economic Journal, 43(1), 879-891.

- Murzaei, H., & Khosravinezhad, A.A. (2011), The Effect of Moderating Prices of Basic Goods, Bread, Rice, Vegetable Oil and Sugar on The Welfare of Rural and Urban Households. Journal of Commerce, 60, 35-55, (In Persian).

- Pashardes, P., Nicoletta, P., & Theodoros, Z. (2014). Estimating Welfare Aspects of Changes in Energy Prices from Preference Heterogeneity. Energy Economics, 42, 58-66.

- Piraeei, K., & Akbari Moghaddam, B.A. (2005). The Effect of Reducing Subsidies to Agricultural Sector (Agriculture) and Changes in Tax Rates Leisure over Work On Production and Welfare of Urban and Rural Households in Iran. Iran Journal of Economic Research, 20, 30-1, (In Persian).

- Sadeghi, H., & Asari, A. (2010). A New Approach to Welfare Index in Iran Using Fuzzy Logic. Journal of Economic Research (Sustainable Growth and Development Research), 4, 143-168, (In Persian).

- Shahmoradi, A., Mehrara, M., & Fayyaz, N. (2011). Liberalization of Energy Prices and Its Impact on Household Welfare and The State Budget Using the Input-Output Method. Iranian Economic Research, 42, 1-25, (In Persian).

- Shahsavar, M., & Piraei, K. (2008), Evaluating Subsidies and Indirect Taxes in Terms of Social Welfare in Iran. Economic Letters, 4(1), 119-148, (In Persian).

- Shimeles, A.(2011). Welfare Analysis Using Data from the International Comparison Program for Africa. African Development Review, 23(2), 147–160.

- Tiezzi, S. (2005). The Welfare Effects and The Distributive Impact of Carbon Taxation on Italian Households. Energy Policy, 33(5), 1597–1612.

- Yousefi Sheikh Rabat, M. (2005). Study the Changes the Level of Social Welfare in Urban and Rural Areas (Case Study of Iran During The Years 1368 to 1378). Economic Letters, 1(1), 3-18, (In Persian).

- Zenouz, BH., & Barmaki, A. (2011). Assessing The Impact of Increasing Energy Prices on The Costs of Transportation and Welfare Urban Households in Iran. Journal of Civil Engineering Sharif, 3, 3-30, (In Persian).


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.