ارزیابی تعامل بخش‏های حقیقی و مالی در اقتصاد ایران: رویکرد DSGE

حسن درگاهی, مهدی هادیان

چکیده


بطور کلی گسترش بخش مالی، مدیریت سیاست‏های اقتصاد کلان را پیچیده کرده است به نوعی که به دلیل اثر گذاری شرایط بخش مالی بر مکانیسم‏‏های انتقال سیاست‏های اقتصادی و تشدید آثار آنها، تحلیل ادوار تجاری و مدیریت آن، بدون توجه به تعاملات این دو بخش کافی نیست. در این مقاله، به منظور بررسی ارتباط ادوار تجاری و مالی در اقتصاد ایران، الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) کیزین‏های جدید با در نظر گرفتن بخش بانکی و لحاظ ویژگی‏های آن ارایه شده است. پس از تعیین مقادیر ورودی الگو و کالیبره کردن پارامترها با استفاده از اطلاعات اقتصاد ایران طی دوره 1393-1369، نتایج گشتاورها حاکی از مناسب بودن الگوی ارایه شده برای شبیه‏سازی و تحلیل سناریو در اقتصاد ایران است. علاوه بر این، تکانه‏های بهره‏وری، مطالبات معوق و انجماد دارایی بانک‏ها بررسی شده است. نتایج نشان می‏دهد که تکانه بهره‏وری بر نوسانات بخش مالی موثر است؛ تکانه‏های مطالبات معوق و انجماد دارایی‏ بانک‏ها نیز از کانال‏ ترازنامه‏ای بانک‏ها، نقش مهمی در توضیح نوسانات اقتصاد کلان داشته است. در بحث ترازنامه بانک‏ها، اثرات انجماد دارایی‏های بانکی بر نوسانات اقتصادی بیشتر از آثار مطالبات معوق است. بنابراین انتظار می‏رود برای رفع تنگناهای اعتباری، ضمن تلاش برای کاهش نسبت مطالبات معوق، اولویت بیشتری برای کاهش انجماد دارایی‏ها در شبکه بانکی وجود داشته باشد. در مجموع، نتایج حاکی از اثرپذیری ادوار تجاری اقتصاد ایران از ادوار مالی است.

واژگان کلیدی


ادوار مالی، انجماد دارایی‏های بانکی، ترازنامه بانکی، مطالبات معوق، DSGE

تمام متن:

PDF

منابع و مآخذ مقاله


- Agénor, P. R., Alper, K., & da Silva, L. A. P. (2014). Sudden Floods, Macroprudential Regulation and Stability in an Open Economy. Journal of International Money and Finance, 48, 68-100.

- Angelini, P., Neri, S., & Panetta, F. (2014). The Interaction between Capital Requirements and Monetary Policy. Journal of Money, Credit and Banking, 46(6), 1073-1112.

- Bernanke, B. S. (1983). Non-monetary Effects of the Financial Crisis in the Propagation of the Great Depression. The American Economic Review, 73(3), 257-276.

- Bernanke, B. S., Gertler, M., & Gilchrist, S. (1999). The Financial Accelerator in a Quantitative Business Cycle Framework. Handbook of macroeconomics, 1, 1341-1393.

- Borio, C. (2014). The Financial Cycle and Macroeconomics: What Have We Learnt?. Journal of Banking & Finance, 45, 182-198.

- Burriel, P., Fernández-Villaverde, J., & Rubio-Ramírez, J. F. (2010). MEDEA: A DSGE Model for the Spanish Economy. SERIEs, 1(1-2), 175-243.

- Calomiris, C. W., & Hubbard, R. G. (1989). Price Flexibility, Credit Availability, and Economic Fluctuations: Evidence from the United States, 1894-1909. The Quarterly Journal of Economics, 104(3), 429-452.

- Canova, F. (1995). Sensitivity Analysis and Model Evaluation in Simulated Dynamic General Equilibrium Economies. International Economic Review, 36(2), 477-501.

- Canova, F., Finn, M. and Pagan, A. (1994). Evaluating a Real Business Cycle Model. C. Hargreaves (Ed.). Oxford University Press.

- Central Bank of Iran. Economic Trends, Various Volume (In Persian)

- Claessens, S., Kose, M. A., & Terrones, M. E. (2012). How Do Business and Financial Cycles Interact?. Journal of International economics, 87(1), 178-190.

- Curdia, V., & Woodford, M. (2010). Credit Spreads and Monetary Policy. Journal of Money, Credit and Banking, 42(1), 3-35.

- De Nicoló, M. G., Favara, G., & Ratnovski, L. (2012). Externalities and Macroprudential Policy. International Monetary Fund.

- Galati, G., & Moessner, R. (2013). Macroprudential Policy–a Literature Review. Journal of Economic Surveys, 27(5), 846-878.

- Gerali, A., Neri, S., Sessa, L., & Signoretti, F. M. (2010). Credit and Banking in a DSGE Model of the Euro Area. Journal of Money, Credit and Banking, 42(1), 107-141.

- Goodfriend, M., & McCallum, B. T. (2007). Banking and Interest Rates in Monetary Policy Analysis: A Quantitative Exploration. Journal of Monetary Economics, 54(5), 1480-1507.

- Iacoviello, M. (2015). Financial Business Cycles. Review of Economic Dynamics, 18(1), 140-163.

- Kiyotaki, N., & Moore, J. (1997). Credit Chains. Journal of Political Economy, 105(21), 211-248.

- Ozkan, F. G., & Unsal, D. F. (2014). On the Use of Monetary and Macroprudential Policies for Small Open Economies. IMF Working Paper. No.14/112.

- Parvin, S., Shakeri, A., & Ahmadian, A. (2014). Analysis of the Impact of Banking System's Balance Sheet Shocks on Output and Inflation in Iranian Economy. Journal of Economics Research, 14(1), 149-186. (In Persian)

- Poole, W. (1993). Credit veils and credit realities. Federal Reserve Bank of New York Quarterly Review ,18(1), 83-85

- Ravenna, F., & Walsh, C. E. (2006). Optimal Monetary Policy with the Cost Channel. Journal of Monetary Economics, 53(2), 199-216.

- Shah’hossini, S. & Bahrami, J. (2012). Designing a New Keynesian Dynamic Stochastic General Equilibriu Model for Iran's Economy with Banking Sector. Iranian Journal of Economic Research, 17(53), 55-83 (In Persian).

- Vlcek, M. J., & Roger, M. S. (2012). Macrofinancial Modeling at Central Banks: Recent Developments and Future Directions. IMF Working Paper. No. 12/21.


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.