اثر آزادسازی مالی بر توسعه بازار سرمایه: کاربرد همجمعی در داده‌های تابلویی پویا

هاتف حاضری, ناصر سیف اللهی

چکیده


بطورکلی دستیابی به رشد بلندمدت و مداوم اقتصادی، با تخصیص بهینه منابع سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور امکان پذیر بوده و برای رسیدن به این هدف، وجود بازارهای مالی گسترده و پویا به ویژه بازار سرمایه ضروری است. در این مطالعه تأثیر آزادسازی مالی بر توسعه بازار سرمایه با استفاده از تکنیک داده­های تابلویی پویا مبتنی بر روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی آرلانو و بوند در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا طی دوره 2014-2000 مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج تجربی این پژوهش اولاً گسترش کارکرد بازار سرمایه به دوره بعد و به عبارت دیگر پویایی بازار سرمایه را طی زمان تأیید می‌کند. همچنین نتایج تصدیق می‌‌کند که باز بودن مالی و تجاری و حضور در صحنه بین المللی به ارتقای ارزش بازار سرمایه کمک می‌‌کند، در ضمن اگر آزادسازی مالی همراه با آزادسازی تجاری نباشد، اثر مثبت آن بر توسعه بازار سرمایه ضعیف است. علاوه بر این تولید ناخالص داخلی به عنوان متغیر جایگزین اندازه بازار و  ظرفیت جذب سرمایه‌های خارجی اثر مثبت و معناداری بر توسعه بازار سرمایه دارد

واژگان کلیدی


: آزادسازی مالی، داده‌های تابلویی پویا، بازار سرمایه، گشتاورهای تعمیم یافته

تمام متن:

PDF

منابع و مآخذ مقاله


- Abidemi C. and Nosakhare .I, (2013), Financial Openness and Capital Market Development: Empirical Review of Selected West African Countries, Journal of Economics and Sustainable Development, Vol.4, No.16.

- Ahmadiyan, A., Taghavi, M, (2012). The Effect of Financial Market Liberalization on Capital Market Liquidity, Financial Knowledge of Securities Analysis, 4(11), 188-201. (In Persian).

- Andreasen, E, Valenzuela, P, (2015). Financial Openness, Domestic Financial Development and Credit Ratings, Finance Research Letters, In Press, Corrected Proof, Available online 26 October 2015.

- Arellano, M, & Bond.S, (1991), “Some tests of specification for panel data: Monte Carol evidence and application to employment equation”, Review of Economic Studies, 58(2).

- Badi H. Baltagi & Peter Egger & Michael Pafermayr, (2007). "A Monte Carlo Study for Pure and Pretest Estimators of a Panel Data Model with Spatially Auto correlated Disturbances," Center for Policy Research Working Papers 98, Center for Policy Research, Maxwell School, Syracuse University.

- Baltagi, B. H. (2005), Econometric Analysis of Panel Data, John Wiley & Sons Inc, (Eds), New York, USA.

- Baltagi, B., Demetriades, P., Law, S. H, (2008), “Financial Development and Openness: Evidence from panel data”, Journal of Development Economics.

- Broumand, SH, Mousavi, M, & Shahabi, A, (2013). The Effects of Financial Liberalization on the Stock Market in Iran, Rahbord Journal, 21(66), 7-26. (In Persian).

- Fischer, Stanley, (1998), "Capital-Account Liberalization and the Role of the IMF, Should the IMF Pursue Capital-Account Convertibility?" Princeton: Princeton University, Essays in International Finance No. 207, 1-10.

- Graciela Laura Kaminsky, (2003)" Short-Run Pain, Long-Run Gain: The Effects of Financial Liberalization" George Washington University Washington, DC.

- Hazeri, N. H. and Seifollahi.A. N. (2015), The Effect of Financial Development on Labor Productivity: Evidence from the Middle East and North Africa, ndian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences, Vol.5, pp, 2329-2337.

- Joseph E. Stiglitz, (2002), Globalization and Its Discontents, W.W. Norton & Company.

- Levine, A. Lin, C. F. & C. S. Chu (2002), "Unit Root Tests in Panel Data: Asymptotic and Finite Sample Properties", Journal of Econometrics, No. 108, PP. 1-24.

- Marcella. A, David, E. B and Canning. D, (2006), "The Effect of Population Health on Foreign Direct Investment Inflows to Low- and Middle-Income Countries", Harvard School of Public Health, Boston, MA, USA.

- Motameni, M. Aryani, F.(2014)., The Effect of Financial Development on the Impact of FDI on Economic Growth in the Middle East and North Africa,. Financial Knowledge of Securities Analysis, 6(18), 1-16. (In Persian).

- Mousavi, M. H., Nematpour, M. (2012). The Effect of Financial Markets on the Behavior of Securities Exchange Market in Iran. Journal of Economic Modeling, 5(16),. 21-39. (In Persian).

- Pedroni, P. (1997) Panel co-integration, asymptotic and finite sample properties of pooled time series tests, with an application to the PPP hypothesis: new Results. Indiana University, Working Paper in Economics.

- Pedroni, P. (1999). “Critical Values for Cointegration Tests in Heterogeneous Panels with Multiple Regressors,” Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 61, 653–70.

- Peter Blair Henry, (2000). "Stock Market Liberalization, Economic Reform, and Emerging Market Equity Prices," Journal of Finance, American Finance Association, vol. 55(2), pages 529-564, 04.

- Prasad, Eswar and Kenneth Rogoff, Shang-Jin Wei and M. Ayhan Kose. (2003). Effect of Financial Globalization on Developing Countries, some Empirical Evidence. International Monetary Fund.

- Tayyebi, S. K, Hajikarami, M. & Sariri, Homa. (2012). Analysis of the Commercial and Financial Openness on the Development of Iran's Financial and Commercial Partners (2009-1996). Raheandisheh Economic Research, 1(4).32-48. (In Persian).

- Tayyebi, S. K, Sameti, M. Abbaslou. Y. & Ashraghisamani, F, (2010). Effects of Liberalization and Financial Development on Economic Growth. Quantitative Economics, 6(3), 55-78. (In Persian).

- Tehrani, R, Azazi, M. A, (2010). The Impact of Capital Market Liberalization on Economic Growth in Developing Countries, Journal of Financial Research, 11(28), 35-48. (In Persian).

- World Bank, (2010)," Public Financial Management Reform in the Middle East and North Africa: An Overview of Regional Experience".


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.