palette
شرایط ثبت مقاله
راهنمای ورود به سامانه

قبلا نام کاربری و رمز عبور برای اقتصاد و الگوسازی داشته اید؟
رفتن به صفحه ورود

آیا احتیاج به یک نام کاربری و رمز عبور دارید؟
به صفحه ثبت نام بروید.

جهت ارسال مقاله و اطلاع از وضعیت آن و ورود به سامانه لازم است، ثبت نام کنید..

راهنمای نویسندگان

 

1
فصلنامه علمی و پژوهشی اقتصاد و الگوسازي
راهنماي نویسندگان
صفحه اول مقاله
نوشته شود و باید حداقل 5 و حداکثر 15 کلمه، و شامل Bold اندازه 14 B Nazanin 1. عنوان فارسی مقاله: با قلم
متغیرهاي اصلی پژوهش، جامع، مانع، جذاب، کوتاه و گویا باشد و به طور خلاصه مضمون اصلی، متغیرها یا مسائل نظري
مورد پژوهش و رابطۀ بین آنها را نشان دهد.
2. مشخصات نویسندگان به فارسی: زیر عنوان فارسی مقاله، نام و نام خانوادگی مسئول و دیگر نویسندگان، به ترتیب
.Bold اندازه 10 B Nazanin با قلم
B آنها در اندازه 10 ،(Email) - مرتبه علمی و نام دانشگاه همراه با شماره تماس و پست الکترونیکی
در پاورقی نوشته و تاریخ ارسال مقاله قید میشود. Nazanin
3. چکیدهها: به دو زبان فارسی و انگلیسی، حداقل داراي 150 و حداکثر 200 کلمه، شامل تشریح موضوع، هدف،
روش و یافتهها باشد. لازم است هر یک از چکیدههاي فارسی و انگلیسی، در صفحۀ جداگانهاي در یک پاراگراف نگاشته
و در چارچوبی که در زیر میآید، تنظیم شود.
باشد. Bold و به صورت B Nazanin - کلمه چکیده با اندازه 12
باشد. single و فاصله خطوط به صورت B Nazanin - متن چکیده فارسی با اندازه 11
- در متن چکیده فارسی از به کاربردن کلمات انگلیسی و تا جایی که امکان دارد از نماد پرانتز () استفاده نشود.
- در متن چکیده فارسی و علاوهبراین متن مقاله از به کار بردن افعال اول شخص جدا خودداري شود.
4. کلیدواژهها: شامل 5 واژه از متغیرهاي اصلی پژوهش و به ترتیب حروف الفبا در پایان چکیده ارائه و به صورت
باشد. Bold " ایتالیک تنظیم شود. واژهي "کلیدواژه
این قسمت ضروري است و حداقل دو و حداکثر چهار طبقهبندي را ارائه کند و به صورت ایتالیک :JEL 5. طبقهبندي
باشد. Bold "JEL تنظیم شود. واژهي "طبقهبندي
صفحه دوم مقاله
و باید دقیقاً مطابق با عنوان Bold اندازه 13 Times New Roman 6. عنوان لاتین مقاله: عنوان انگلیسی با قلم
فارسی تنظیم شود.
7. مشخصات نویسندگان به انگلیسی: زیر عنوان انگلیسی مقاله، نام و نام خانوادگی نویسنده مسئول و دیگر
Bold اندازه 10 Times New Roman نویسندگان به ترتیب به زبان انگلیسی با قلم
در پاورقی نوشته شود. Times New Roman - مرتبه علمی و نام دانشگاه و ایمیل آدرس آنها در اندازه 10
اندازه 11 و لازم است دقیقاً مطابق با عنوان فارسی و صرفا در Times New Roman 8. چکیده انگلیسی: با قلم
چارچوب و عنوان واژههاي زیر تنظیم شود.
2
باشد. Bold و به صورت Times New Roman با اندازه 12 Abstract - کلمه
باشد. single و فاصله خطوط به صورت Times New Roman - متن چکیده انگلیسی با اندازه 11
- در متن چکیده انگلیسی تا جایی که امکان دارد از نماد پرانتز () استفاده نشود.
ارائه شود و به مانند دستور العمل فارسی JEL Classification و Key words 9. در پایان چکیده انگلیسی
تنظیم شوند.
صفحههاي سوم تا آخر مقاله
- صفحه سوم با شماره 1 از مقدمه شروع میشود و تا آخر مقاله شماره به بخشهاي اصلی تعلق میگیرد. اگر نیاز
و زیربخشها با اندازه Bold و BNazanin 1 ارائه شود. بخشها با اندازه 12 - به زیربخش بود، مثلاٌ به صورت 2
باشد. Bold و BNazanin11
باید منظور شود. multiple و فاصله خطوط به صورت 1.2 B Nazanin - تمام متن اصلی مقاله در اندازه 13
- کل متن مقاله از 20 صفحه و 6000 کلمه بیشتر نباشد.
4 سانتیمتر به ترتیب براي بالا، پایین، راست و چپ باشد. / 4 و 5 /5 ،4/5 ، - حاشیههاي صفحات به صورت 6
- در مقدمه موارد الف) تشریح ابعاد، حدود، جنبههاي مجهول، مبهم و بیان مسأله؛ ب) پیشینه پژوهش؛ ج)
اهمیت و ضرورت انجام پژوهش؛ د) هدف/هاي پژوهش و ه) سؤال/ها یا فرضیه/هاي پژوهش رعایت شود. در
پایان نیز سازماندهی مقاله بیان میشود.
- اسم نویسندگان خارجی و کلمات مهم براي اولین بار در پانویس صفحات ارائه شود.
- بخش 2 تحت عنوان ادبیات نظري و پیشینه پژوهش باید شامل آخرین دستاوردهاي علمی در آن زمینه باشد.
2 ارائه شود. - 1 یا 2 - در ابتدا مباحث نظري و سپس پیشینه پژوهش ارائه شود که میتواند به صورت زیربخش 2
- لازم است شمارههاي جداول و نمودارها داراي نظم و ترتیب باشد. تمامی شکلها و جدولها باید به ترتیب
BNazanin ظهور در مقاله شمارهگذاري شوند. تمام جدولها و شکلها باید عنوان داشته باشد که با اندازه 11
باشد و عنوان شکل در زیر و عنوان جدول در بالاي آن به صورت وسط چین ارائه شود. اگر شکلی از Bold و
آورده و اگر از نتایج پژوهش BNazanin مرجعی نقل شده باشد، لازم است مرجع آن در زیر شکل با اندازه 10
است، از "یافتههاي پژوهش" استفاده شود. قابل ذکر است که شمارهگذاري جداول، اشکال، نمودارها و... مستقل
و به صورت وسط چین ارائه شود. BNazanin از همدیگر صورت میگیرد. مطالب داخل جدولها با اندازه 11
باشد. محورهاي شکلها با اعداد فارسی باشد و واحد Single فاصله خطوط براي مطالب در جدولها به صورت
آن ارائه شود.
- تمام اعداد در متن و در داخل جدولها به صورت فارسی، تا دو یا سه رقم اعشار و براي ممیز هم از / استفاده
شود.
- فرمولها نیز به ترتیبی که ظاهر میشوند مانند جدولها و شکلها، شمارهگذاري گردد. براي شمارهگذاري تمام
براي Equation Editor روابط و فرمولها از ابتدا تا انتها به ترتیب داراي شماره 1 و 2 و... خواهد بود. ابزار
3
نوشتن روابط ریاضی از کارآیی بسیار بالایی برخوردار است. تمامی نمادهاي مورد نیاز در این ابزار پیشبینی
شدهاند.
- به هیچ وجه نتایج کامپیوتري در متن اصلی ارائه نشود و در صورت لزوم در پیوست آورده شوند.
- نتایج تخمینی در قالب یک جدول باشد و به صورت فرمولی و کپی شده از نرم افزار نباشد.
- بخش آخر تحت عنوان نتیجهگیري و پیشنهادات سیاستی است که نکات مهم در مطالعه انجام شده، به طور
باید در (Contribution) خلاصه مرور شده و نتایج برگرفته از آن توضیح داده میشود. سهم علمی مقاله
بخش نتیجه مورد تصریح واقع شود. عین مطالب چکیده در این بخش آورده نشود. بخش نتیجه باید به
کاربردهاي سیاستی پژوهش انجام شده اشاره کند، نکات مبهم و قابل پژوهش جدید را مطرح کند یا گسترش
موضوع بحث را به زمینههاي دیگر پیشنهاد دهد.
- در بخش ضمائم، موضوعات مرتبط با متن مقاله که در یکی از گروههاي الف) اثباتهاي ریاضی یا عملیات
چنانچه طولانی باشند، ج) (Case Study) ریاضی طولانی، ب) داده و اطلاعات نمونه(ها)ي مورد مطالعه
نتایج کارهاي دیگران چنانچه نیاز به تفصیل باشد، د) مجموعه تعاریف متغیرها و پارامترها، چنانچه طولانی
و فاصله BNazanin بوده و در متن به انجام نرسیده باشد و ه) پرسشنامهها آورده شوند. متن با با اندازه 11
باشد. شمارهگذاري جدولها و معادلات به صورت ادامهي آخرین شماره مربوط در متن اصلی Single خطوط
است.
قواعد نوشتاري
- شیوایی و رسایی نوشتار در گرو سادهنویسی است. بهتر است تلاش شود از جملات رسا، گویا و در حد امکان
کوتاه استفاده شود. جداسازي اجزاي مختلف متن با استفاده از بندبندي نیز کمک زیادي به روانی و سادگی
فهم مطلب میکند. بند () هاي طولانی نیز مانند جملات طولانی خسته کننده بوده، خواننده را سردرگم
میکند. یک بند نمیتواند بیش از 5 تا 7 سطر را به خود اختصاص دهد. تا جاي ممکن از بکارگیري کلمات
و مانند آنها که تکلفآور، غلط مصطلح و یا غیرشیوا هستند، اجتناب شود. « بوده باشد » ،« گردید » ،« میباشد »
میتوانند اغلب مفاهیم را به راحتی منتقل کنند. استفاده از کلمات « شد » و « است » کلمات روان و ساده مانند
دشوار و غیر معمول چنانچه دلیل توجیهی روشنی نداشته باشند، موجب پیچیدهشدن و ایجاد اشکال در فهم
خواننده خواهند شد.
- درحد امکان سعی شود براي کلمات غیرفارسی از معادلهاي فارسی استفاده شود، به ویژه در مواردي که معادل
« به همین دلیل » یا « از این رو » به جاي « لذا » فارسی مصطلح و مفهوم است. براي مثال استفاده از ترکیب
باشد. « براي » نمیتواند جایگزین خوبی براي کلمه روانی مثل « در جهت » توجیهی ندارد. همینطور، عبارت
- براي لغات فنی نیز تا آنجا که ممکن است همین الگو پیاده شود. در این گونه موارد چنانچه احتمال عدم
آشنایی خواننده با معادل فارسی وجود داشته یا اصطلاح غیرفارسی معمولتر است، لازم است در اولین کاربرد
کلمه فارسی منشأ غیرفارسی آن به صورت پینوشت.
4
- اگر ناچار باید کلمات انگلیسی در لابلاي جملات گنجانده شوند، باید فاصله کافی بین آنها و کلمات فارسی در
استفاده شود، لازم است در اولین استفاده (Abbreviation) نظر گرفته شود. چنانچه در مقاله از اختصارات
تفصیل آن خلاصهنویسی به صورت پینوشت آورده شود. چنانچه مختصرنویسی در چکیده آورده میشود،
تعریف آن باید در همان چکیده و بدون فاصله ذکر شود.
- درکاربرد هلالین باید توجه شود که عبارت داخل آن براي توضیحی است که از اجزاي جمله محسوب نشده،
درصورت حذف خللی به آن وارد نمیشود. در مقابل، گیومه براي برجسته کردن جزئی از جمله بکار میرود.
باید به کلمات داخل «Quotations» و گیومهها {Accolades} ابروها ،[Brackets] - هلالین و قلابها
خود متصل بوده و از کلمات قبل و بعد از بیرون آن به اندازه یک حرف فاصله داشته باشند. خطوط تیره
همواره از کلمات قبل و بعد خود یک حرف فاصله داشته باشند، مگر آنکه قبل یا بعد آنها عدد (Hyphen)
باشد که باید به آن بچسبند.
- دقت شود که تمام نقاط آخر جملات، دونقطه، ویرگول (کاما) و ویرگول نقطه، باید به کلمه قبل از خود بچسبند
و از کلمه بعدي فقط یک حرف فاصله بگیرند. ویرگول میتواند اجزاي یک جمله را در جایی که نیاز به مکث
هست، ازهم جدا کند؛ حال آنکه ویرگول نقطه براي جداسازي دو جمله که با هم ارتباط معنایی دارند، بکار
یا « هاي غیر ملفوظ » بعد از « ي» میرود. براي افزایش خوانایی متن، درصورت لزوم، از علامتِ کسره و حرف
به ویژه وقتی تتابع اضافات ضروري است، استفاده شود. ،« ة»
- نقطه، کاما، نقطه کاما و علامت سؤال به آخرین حرف میچسبد و بعد از آن یک فاصله زده میشود. علامت
پرانتز "(" از آخرین حرف استفاده شده یک فاصله میگیرد ولی در داخل دو هلال پرانتز فاصله استفاده
نمیشود. مثل: (دانشکده).
- درستی نوشتار براساس قواعد املاي فارسی ضروري است. در اینجا به عنوان مواردي که اشتباه در آن زیاد اتفاق
میافتد، به چند مورد اشاره میشود. لازم است با مراجعه به کتابهاي موجود در این زمینه، به این موضوع
شروع میشوند، دقت شود که در عین « می » دقت کافی مبذول شود. در افعال مضارع و ماضی استمراري که با
استفاده شود. همین طور، در « نیمفاصله » جدا نوشتن، از جزء دیگر فعل جدا نیفتد. براي این منظور باید از
ي جمع، آن را از کلمه جمع بسته شده جدا مینویسیم؛ مگر در کلمات فارسی تک هجایی مانند « ها » نوشتن
از کلمه بعدي خود جدا « به » که از شیوه متصلنویسی استفاده میشود. بهتر است همواره حرف اضافه « آنها »
.« بندرت » و « بجا » ،« بکاربستن » : نوشته شود، مگر آنکه این حرف جزء یک فعل یا صفت یا قید باشد؛ مانند
اشتباه « پیشنهادات » صحیح و « پیشنهادها » کلمات فارسی یا لاتین نباید با قواعد عربی جمع بسته شوند؛ پس
است.
- در مورد کلمات حاوي همزه قواعدي وجود دارد که در این مقاله نمیگنجد، اما براي نمونه به املاي کلمات
دقت شود. همچنین، همزه در انتهاي کلماتی که به الف ختم میشوند، نوشته « منشأ » و « مسؤول » ،« مسأله »
اجراي » و « بالایی » ،« القا شده » : استفاده میشود « ي» نمیشود و درصورت اضافه شدن به کلمه بعدي از
قاعده کلی جدا نویسی است مگر در موارد استثنایی و مشخص شده. .« برنامه
5
منابع
در اندازه 12 Times New Roman - فهرست مآخذ فارسی و انگلیسی همه به صورت انگلیسی و با قلم
نوشته شود و فهرست منابع فارسی و انگلیسی به (In Persian) تهیه شود و براي منابع فارسی در پرانتز
تنظیم شود. APA ترتیب حروف الفبا به روش
- براي استناددهی درون متنی به یک مقاله مجله به ترتیب، نام خانوادگی نویسنده، ویرگول، سال انتشار،
.( ویرگول، حرف ص، نقطه و شماره صفحه در داخل پرانتز ذکر میشود. مانند: (مرادي، 1389 ، ص: 78
- لیکن در مورد منابعی که از اینترنت بازیابی میشوند نیازي به ذکر شماره صفحه نیست. ذکر نام پدیدآورنده و
.( تاریخ انتشار اثر کفایت میکند. مانند: (وزارت علوم تحقیقات و فناوري، 1391
- اگر تعداد مؤلفان بیش از سه نفر باشند، تنها نام خانوادگی نویسنده اول ذکر شده و از عبارت "و همکاران"
.(40 - استفاده میشود. مانند: (مرادي و همکاران، 1389 ، ص: 75 ). (فرشادي و همکاران، 1364 ، صص: 33
- اگر به بیش از یک منبع در متن ارجاع داده شود اسامی و سال انتشار با نقطه ویرگول از هم جدا میشوند.
.( مانند: (مرادي، 1389 ، ص: 39 ؛ عابدي و همکاران، 1365 ، ص: 49
- اگر به چند اثر یک نویسنده ارجاع داده میشود، بعد از ذکر نویسنده و سال انتشار، دیگر سالها با نقطه ویرگول
.(1988 ؛1978 ؛ از هم متمایز میشوند، مانند: (باکلند، 1967
- براي کتابهایی که به فارسی ترجمه شدهاند، نام مترجم به عنوان استناد درون متنی ذکر نمیشود و فقط نام
.( خانوادگی نویسنده اصلی همراه با تاریخ انتشار اثر در داخل کشور خواهد آمد. مانند: (برانسون، 1379 ، ص: 79
- اگر به یک منبع چند بار استناد داده میشود، لازم است هر بار نام نویسنده و سال انتشار ذکر گردد و از عبارت
"همان" استفاده نشود. لازم به ذکر است که حتماً مشخصات کامل هر منبعی که در داخل متن بدان ارجاع
داده شد باید در فهرست منابع، آورده شود.
الگوي کلی زیر براي ذکر منابع و مأخذ مورد استفاده قرار گیرد:
الف. کتاب:
یک نویسنده:
- Wooldridge, J.M. (2001), Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data, MIT Press.
چند نویسنده:
- Granger, C. and T. Terasvirta (1993), Modeling Non- Linear Economic Relationships, Oxford
University Press, Oxford.
2. مقاله:
6
الف: چاپ شده در مجلات:
یک نویسنده:
- Velasco, A. (1996). Fixed Exchange Rates: Credibility, Flexibility and Multiplicity. European
Economic Review, 40(4), 1023–1035.
چند نویسنده:
- Seeger, M.W., Sellnow, T.L. & Ulmer, R.R. (1998). Communication, Organization, and Crisis.
Business and Economic Statistics, 21(3), 231–275.
Working Paper ب) مقالات
- Rothenberg, A.D. & Warnock, F.E. (2006). Sudden Flight and True Sudden Stops. NBER
Working Papers. No 12726.
ج) مقالات کنفرانس:
- Yin, Y., Xu, J. & Li, Y. (2009). International Capital Reversals: Consequences and
Determinants. The 3th International Conference on Information Management, Innovation
Management and Industrial Engineering, University of Chicago.
3. پایاننامه دانشجویی:
- Hevia, C. (2006). Optimal Policy with Sudden Stops. PhD Dissertation. University of Chicago.
4. فصل یا مقالهاي از کتاب:
- Minsky, H.P. (1982). The Financial-instability Hypothesis: Capitalist Processes and the
Behavior of the Economy. in Kindleberger, C.P. & Laffargue, J.P. (1982). Financial Crisis:
Theory, History and Policy. Cambridge. Cambridge University Press. 13–39.
5. منابع اینترنتی:
http://www.cbi.ir : مثال

مقررات ارسال مقاله

به عنوان قسمتی از روند ارسال مقاله ، لازم است که نویسندگان از مهیا بودن اقلام مختلف برای ارسال مقاله اطمینان حاصل کنند. برای این کار لازم است که اقلام موجود در چک لیست زیر را چک نموده و در صورت مهیا بودن جلوی آن علامت بزنند.

  • مقاله قبلا چاپ نشده و هم اکنون در نشریه ای دیگر تحت بررسی برای چاپ نیست. 

  • فایل مقاله ارسالی به فرمت .docx می باشد.متن مقاله بر طبق اصول مقاله نویسی و مرجع نگاری راهنمای نویسندگان است که در قسمت در باره مجله یافت می شود.

  • واژگان کلیدی حتما با " -" (خط فاصله) از همدیگر جدا      می شوند.

  •  لینک مراجع بدون شماره در قسمت منابع و ماخذ بارگذاری می شود.

  • در فایل مقاله ارسالی، نام  نویسنده ذکر نمی شود.(رعایت داوری محرمانه ).

متن حفظ حریم خصوصی

نام ها و ایمیل های وارد شده در این سایت مجله فقط به منظور بیان شده بکار میرود و در دسترس هیچ شخص یا سازمان دیگری قرار نخواهد گرفت.