هیات تحریریه

مدیر مسئول

  1. عباس عرب مازار, دانشگاه شهیدبهشتی

مدیر داخلی

  1. مهدی یزدانی, دانشگاه اصفهان, Iran, Islamic Republic of