تماس با مجله

آدرس پستی

تهران- اوین - دانشگاه شهید بهشتی- دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی- فصلنامه اقتصاد و الگوسازی

تماس اصلی

محمد نوفرستی
سردبیر
دانشگاه شهید بهشتی
تهران- اوین - دانشگاه شهید بهشتی- دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی- فصلنامه اقتصاد و الگوسازی
تلفن ثابت: 29902982-29902951
ایمیل: ecoj@sbu.ac.ir

تماس با پشتیبان

دفتر سامانه پند
تلفن ثابت: 29905473
ایمیل: support@pand-app.ir